Olika sorters otrygghet – åtgärder & säkerhet till utsatta människor

Otryggheten i Sverige ökar. Nästan var tredje kvinna uppger att de känner sig otrygga om de går ut själva om kvällarna och en del väljer till och med att helt sluta gå ut kvällstid pga. rädsla enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsmätning 2016.

Många kvinnor oroar sig för överfall och misshandel, som ofta handlar det om sexualbrott. Denna brottslighet har ökat från 1,4 procent till 3 procent för den kvinnliga delen av befolkningen mätt över den senaste tre årsperioden. Vilket är en mycket allvarlig utveckling som måste brytas för att Sveriges kvinnor skall kunna återfå trygghetskänslan.

Inom ett antal andra områden visar brottsstatistiken att Sverige faktiskt blivit säkrare, samtidigt skapar nya grövre former av organiserad brottslighet, våldsbrott samt terrorism ökad oro bland befolkningen. En annan aspekt som påverkar upplevelsen av otrygghet bland både kvinnor och män, är att polisen klarar upp allt färre brott för varje år som går. Vilket återspeglas i treden av sjunkande förtroende för Polisen, som visserligen bröts i och med terrordådet i Stockholm, men det återstår att se om detta trendbrott endast är tillfälligt elller om förtroendet för Polisen kommer fortsätta uppåt.

Men alla otrygghet handlar inte bara om brottslighet. Det finns många andra sorters utsatthet i samhället. Det kan handla om sjukdom, mobbning, diskriminering, ekonomisk oro, arbetslöshet eller socialt utanförskap.

De ekonomiska klyftorna växer i Sverige. Skillnaderna mellan den som har ett jobb och den som är sjukskriven eller arbetslös ökar. Det blir allt svårare att få rätt till sjukpenning eller insatser enligt LSS. Skillnaderna mellan inrikes- och utrikesfödda är stora, vilket märks tydligast i skolan och på arbetsmarknaden. Likaså växer klyftorna mellan de som äger hus eller bostadsrätt och de som bor i hyresrätt, hyr i andra hand eller tvingas flytta runt mellan tillfälliga boenden. Många unga har svårt att få bostad och får därför svårt att komma vidare i livet och kan inte söka arbete eller plugga i städerna där jobben, högskolorna och universiteten finns.

Summa summarum; det finns ett flertal särskilt utsatta grupper i samhälle. Denna artikel samlar användbar information, vägledning och tips för dessa människor med utgångspunkt i varje enskild grupps behov.

Innehåll

Utsatta sjuka

Vem som helst kan bli sjuk! För det mest går dessa sjukdomstillstånd över efter lite vila, men om man arbetar eller studerar kan ibland sjukskrivning vara nödvändig för att man skall kunna komma på fötter igen, i vissa fall blir sjukdomen långvarig och för vissa livslång.

I Sverige är grundtanken att det skall finnas ett samhällsskydd för alla, det innebär att den som inte själv kan tjäna ihop sin inkomst skall få hjälp att leva ett drägligt liv. Sjukförsäkringen är en lagstadgad del i välfärden som ger den som arbetar och blir sjuk en längre tid rätt till ekonomisk ersättning under sjukskrivningens varaktighet.

Om du har en anställning och blir sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig under de första 14 dagarna istället för din vanliga lön, därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Berörda myndigheter:
Organisationer och andra:

Sjukpenning vid sjukskrivning

För att ha rätt till sjukpenning krävs att du:

Är försäkrad i Sverige – försäkringstillhörighet (FTH)

  •  
   1. Har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  1. Har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

För sjukskrivning krävs att en behörig läkare utfärdar ett läkarintyg, där det framgår rätt och relevant information om diagnos, funktionsnedsättning samt vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har på sjukpatientens möjligheter till arbete. Därefter fattar Försäkringskassan beslut om rätten rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

Sedan 2008 är sjukpenningen tidsbegränsad, i normalfallet innebär det att man maximalt kan erhålla ersättning genom sjukpenning i två och ett halvt år. Därefter krävs ett uppehåll på minst tre månader innan man åter kan ha rätt till sjukpenning.

Övriga åtgärder

Alternativa insatser som kan göras: I vissa fall kan insatser sättas in i förebyggande syfte eller som återanpassningsåtgärder alternativt provas innan en sjukskrivning verkställs. Några insatser/åtgärder som kan göras:

 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Arbetshjälpmedel
 • Bilstöd
 • Arbetsbyte
 • Utbildning – för att möjliggöra omplacering till andra arbetsuppgifter hos ordinarie arbetsgivare

Arbetsoförmögen

Den som är sjuk eller på annat vis är arbetsoförmögen kan söka sjukersättning från Försäkringskassan. Sjukersättning är en särskild ersättning för personer i åldersspannet 19-64 år som sannolikt aldrig kommer kunna arbeta heltid, pga. sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Utförsäkring

Vad händer när man blir utförsäkrad från sjukpenning?

Vid försäkringsperiodens slut upphör sjukskrivningen och rätten till ersättning genom sjukpenning från Försäkringskassan försvinner. Efter utförsäkringen är tanken att den tidigare sjukskrivne skall kunna återgå till arbete. Att börja jobba igen är inte helt okomplicerat, riktade insatser och arbetsanpassning kan underlätta återgången till arbetet.

Om du inte bedöms ha förmåga att återgå till arbete, kan du antingen beviljas sjukersättning eller ekonomiskt bistånd om socialtjänsten bedömer att hushållet har ekonomiska problem.


Utsatta kvinnor – Jourlinjer och kvinnoorganisationer

Många kvinnor blir utsatta för brott och övergrepp, detta förekommer i det offentliga men framförallt i det privata bakom stängda dörrar, i nära relationer. Sexualbrotten har ökat med över 100% de tre senaste åren, omkring 3% av den kvinnliga delen av befolkningen har drabbats för denna typ av brott. Men mörkertalen är stora och kvinnor drabbas inte bara av fysiska övergrepp utan även psykisk terror.

Vid misshandel, sexualbrott, våldtäkter, sexuellt tvång är det i första hand Polisen du skall vända dig till för att anmäla detta brott. För anmälan uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14 , vid akutsituation eller pågående brott ring 112 .

Då det ofta handlar om våld i nära relationer är rätt hjälp och stöd A och O. Nedan hittar du ett antal ideella organisationer och jourer för brottsutsatta:

Kvinnofridslinjen – finns till för utsatta kvinnor och finns representerade på landets flesta orter. Man har även en nationell stödtelefon som man når via 020-50 50 50 . Linjen är öppet 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan. Du ringer gratis och det syns aldrig på din räkning att du varit i kontakt med Kvinnofridslinjen.

Brottsofferjouren– verkar för alla brottsoffers rättighet och värdighet. Få stöd och hjälp på vägen tillbaka till livet. Ring 08-644 88 00 .

Alla Kvinnors Hus – är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbeta med att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn stöd och vägledning. Bland annat erbjuder de kostnadsfritt samtalsstöd, rådgivning och kan erbjuda skyddat boende. Ring 08-644 09 25 .

Kvinnojourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – förkortat Roks är en rikstäckande organisation som samlar jourer för utsatta kvinnor över hela landet. Sökmotor för olika kvinnorjourer finns på hemsidan.

Hemsidan: www.roks.se

Unizon – är en samlingssajt med över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.

Hemsidan: www.unizon.se

Lista med tele eller e-post till kvinnorjourer i landet:

Kristianstad Kvinnojour – i Kristianstad, Skåne ring 044-21 30 13.

Kvinnojouren Täby-Danderyd, Stockholm ring 08-768 32 10.

Familjefridsjouren i Höganäs, Höganäs ,Skåne ring 042-340207.

Tjejjouren Idun Sigtuna , Sigtuna , Stockholms län

Kvinnojouren Frideborg, Varberg, Halland ring 070 251 74 40 / 070-251 74 40

Kvinnojouren Linnéorna i Sävsjö/Vetlanda Vetlanda, Jönköping ring 0383-137 38

Hopp Norrköping, Norrköping, Östergötland ring 076-585 97 50

Agera Kvinnojour, Solna, Stockholm ring 08-27 90 80

Tjejzonen, Stockholm

Rom och resande kvinnojour, Täby, Stockholm ring 073 557 89 44

Novahuset Linköping,Östergötland

Kvinnojouren Linnéan, Lidköping, Västra Götaland ring 0510-219 00

Kvinnojouren Stina, Järfälla, Stockholm ring 08-580 269 00

Kvinnojouren Kaprifolen, Uddevalla, Västra Götaland ring 0522-302 83

Tjejjouren Lotus, Kristianstad, Skåne ring 070-217 61 12

Tonårsjouren Selma, Trelleborg, Skåne

Skyddsjouren i Ängelholm, Ängelholm, Skåne ring 0431-102 96

Tjejjouren Jönköping, Jönköping, Jönköping maila tj.jonkoping@hotmail.com

Tjejjouren Huddinge Huddinge, Stockholm maila tjejjouren.huddinge@live.se

Alva Kvinnojour Ale, Västra Götaland ring 0705 08 44 31

Kvinnojouren Linnéorna Eksjö, Jönköping ring 0381-61 11 76

Kvinnojouren i Stenungsund Stenungsund, Län: Västra Götaland ring 0303-846 79

Kvinnomisshandel – även om alla vet att kvinnor misshandlas dagligen, råder det ofta tabu att tala om detta offentligt. Kvinnomisshandel är ett samhällsproblem som bör uppmärksammas mer.


Utsatta arbetslösa

Utan ett jobb blir livet ofta komplicerat, att vara arbetslös är stressande ekonomiskt, psykologiskt och socialt. Men arbetslöshet är inte bara en enskild indvids problem utan hela samhällets.

I Sverige ligger den öppna arbetslösheten på omkring runt 7-8%. De senaste månaderna från slutet av 2016 och början av 2017 har landet varit inne i en positiv trend, där arbetslösheten minskar, sannolikt beroende på att vi just nu befinner oss i en högkonjuktur. Dock bör man vara medveten om att många fler människor är påverkade, en del har beviljats återgärdsprogram och ytterligare fler arbetar med mycket tillfälliga anställningar.

Unga och utrikesfödda är överrepresenterade bland arbetslösa. Personer med kort utbildning är i högre grad långtidsarbetslösa jämfört med högutbildade. Dessvärre är trenden den att långtidsarbetslösheten ökar. När egenförsörjningen utblir behöver samhället ta sitt ansvar och se till att där finns mat på bordet och tak över huvudet. I Sverige finns ett antal olika system som skall garantera medborgare ett drägligt liv även om man saknar arbete.

I första hand är det Arbetsförmedlingen du skall vända dig till för att få hjälp som arbetslös. Se till att anmäla dig direkt, första dagen som arbetslös för att inte gå miste om någon ersättning.

A-kassa

Arbetslöshetsförsäkring är ett lagstadgat försäkringsskydd för arbetssökande mellan två anställningar. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, som administeras genom a-kassor.

Arbetslöshetsförsäkring är ett lagstadgat försäkringsskydd för arbetssökande mellan två anställningar. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring, som administeras genom a kassor.

För att kunna få ut inkomstbaserad ersättning som arbetslös, skall du ha varit medlem i en a kassa i minst 12 månader. Välj tillhörighet i arbetskassa utifrån din nuvarande anställning.

För att ha rätt till ersättning från a kassa krävs följande:

 • Att du uppfyller arbetskravet
 • Att du varit ansluten till a kassan de senaste 12 månaderna
 • Att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen
 • Att du kan arbeta i minst 3 timmar per vecka
 • Att du står till arbetsmarknadens förfogande

Ersättning

Arbetslöshetsersättning kan du få i maximalt 300 dagar. Tanken är att du under denna period skall hinna söka en mängd arbete och förhoppningsvis hitta ett nytt arbete. Genom arbetslöshetsförsäkringen kan du få maximalt 350 kr/dag i grundersättning samt maximalt 910 kr/dag med den inkomstbaserade försäkringen under de första 100 dagarna. Från dag 101 till dag 300 är grundersättningen oförändrad men den maximala ersättningen med inkomstbaserad försäkring sjunker till 760 kr/dag.

Bra att veta är att akassan endast ersätter 80% av löner upp till 25.025 kr/mån, om du har en högre lön kan det löna sig att teckna inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkring

Det är ingen hemlighet att ersättningsnivåerna från akassan idag ligger en bra bit under de flestas löner. Ändå var det inte speciellt länge sedan man höjde ersättningsnivåerna ganska rejält, men trots detta är det många som har en måndasinkomst över 25025 kr/mån som skaffar inkomstförsäkring.

Fördelen med inkomstförsäkring är att du kan behålla mer av den tidigare lönen. Med inkomstförsäkring kan många behålla hela 80% av sin tidigare inkomst den första tiden som arbetslös.

Utförsäkring

VAD HÄNDER NÄR MAN BLIR UTFÖRSÄKRAD FRÅN A-KASSA?
Efter 300 dagar upphör din möjlighet att få ersättning från a-kassa, innan du har rätt till en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor.

Grundtanken är att den som är arbetslös, skall hinna hitta en ny anställning under den tid som denne uppbär arbetslöshetsersättning.

Om ingen egenförsörjning finns och du ej blir placerad i ett åtgärdsprogram är det möjligt att söka ekonomiskt bistånd.


MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH ANDRA

ARBETSMILJÖVERKET ÄR EN STATLIG MYNDIGHET SOM FOKUSERAR PÅ FRÅGOR KOPPLADE TILL ARBETSMILJÖ OCH ARBETSTID. VERKETS HUVUDUPPGIFT ÄR ATT I SAMARBETE MED ARBETSGIVARE FÖRHINDRA OCH FÖREBYGGA SKADOR, SJUKDOM OCH DÖDSFALL PÅ ARBETSPLATSER.

FÖRSÄKRINGSKASSAN ÄR EN STOR STATLIG MYNDIGHET ANSVARAR FÖR OCH ADMINISTRERAR STORA DELAR AV DET OFFENTLIGA TRYGGHETSSYSTEMET. TVÅ VIKTIGA DELAR ÄR ATT HANTERA DEN LAGSTADGADE SOCIALFÖRSÄKRINGEN OCH SJUKFÖRSÄKRINGEN.

FÖRSÄKRINGSKASSAN HAR KONTOR ÖVER HELA LANDET OCH ÄR EN AV DE STÖRSTA STATLIGA MYNDIGHETERNA I SVERIGE.

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR SOM FÖRSÄKRINGSKASSAN HANTERAR:

 • Föräldrapenning
 • Jämställdhetsbonus
 • Tillfällig föräldrapenning för vård av barn
 • Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption
 • Tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar
 • Graviditetspenning
 • Barnbidrag
 • Vårdbidrag
 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Sjukersättning och aktivitetsersättning
 • Bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • Arbetsskadeersättning
 • Närståendepenning
 • Tandvårdsstöd
 • Handikappersättning
 • Assistansersättning
 • Bilstöd
 • Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning

SOCIALSTYRELSEN ÄR EN MYNDIGHET MED ANSVAR OMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ANNAN MEDICINSK VERKSAMHET, TANDVÅRD, HÄLSOSKYDD, SOCIALTJÄNST, STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE SAMT FRÅGOR OM ALKOHOL OCH MISSBRUKSMEDEL. SOCIALSTYRELSEN HAR SEX SAKAVDELNINGAR: BEHÖRIGHET OCH STATSBIDRAG, KUNSKAPSSTYRNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, KUNSKAPSSTYRNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN, RÄTTSAVDELNINGEN, STATISTIK OCH JÄMFÖRELSER, UTVÄRDERING OCH ANALYS SAMT TRE STÖDAVDELNINGAR: GENERALDIREKTÖRENS STAB, KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN OCH AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD.UNDER DESSA SORTERAR ETT FLERTAL NÄMNDER OCH RÅD. SOCIALSTYRELSEN ARBETAR MYCKET STATISTIK, UTVÄRDERING OCH ANALYS SAMT UTVECKLINGSARBETE.

ARBETSFÖRMEDLINGEN ÄR EN SVENSK STATLIG MYNDIGHET SOM HAR TILL UPPGIFT ATT HANTERA ARBETSLÖSA OCH HJÄLPA DESSA ATT HITTA NYA JOBB. FÖR ATT KUNNA FÅ ERSÄTTNING SOM ARBETSLÖS MÅSTE DU ÄVEN VARA INSKRIVEN HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH AKTIVT SÖKA JOBB.

ORGANISATIONER

SOLROSUPPROPET ÄR EN IDEELL FÖRENING UTAN PARTIPOLITISKA ELLER RELIGIÖSA KOPPLINGAR. FÖRENINGEN HAR SKAPATS OCH DRIVS AV OCH FÖR SJUKA OCH ARBETSLÖSA. SOLROSUPPROPET ÄR EN RÖST FÖR SVAGA GRUPPER I SAMHÄLLET OCH FÖRENINGEN VERKAR FÖR BÄTTRE TRYGGHETSSYSTEM OCH ARBETSLÖSHETSVILLKOR, DRÄGLIGARE ARBETSMILJÖ, RÄTTVIST LSS SAMT STOPP AV UTFÖRSÄKRINGAR.

Denna text har tidigare varit publicerade på Utsatta.se en webbplats tillägnad grupper och indvider som lever under särskild utsatthet, sidan stängdes ner 2019-05-01 men ägaren vill gärna att innehållet skulle kunna leva vidare här på faktatexter.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *