Skolinspektionen – tillsyn och kvalitetsgranskning av skola och förskola

År 2008 inrättades statens skolinspektion i Sverige. Skolinspektionen är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för återkommande tillsyn och kvalitetsgranskning av skola. Den statliga skolinspektionen har tillsynsansvar för undervisningsverksamhet i alla åldrar, från förskoleåldrarna till vuxenutbildning. Myndigheten är underställd Utbildningsdepartementet, som är det departement i regeringskansliet som har det yttersta ansvaret för den svenska skolan.

Skolinspektionens verksamhet i Sverige är uppdelad i följande sex olika geografiska-inspektionsområden; Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Luleå samt Skelleftehamn. Idag har skolinspektionen ungefär 400 medarbetare runt om i landet.

Skolinspektionens uppdrag

Den återkommande regelbundna tillsynen av en skola sker var femte år, därutöver sker kvalitetsgranskning av enskilda ämnen och olika specifika skolsituationer. Vid dessa tillfällen kan skolinspektionen ge anmärkningar samt förelägga vite. Om skolan inte vidtar nödvändiga åtgärder eller missköt sig väldigt grovt har skolinspektionen mandat att dra in tillståndet för friskolor samt besluta eller om skolan är kommunal, besluta om nödvändiga åtgärder på huvudmannens bekostnad.

Ett par andra sysslor som statens skolinspektion har hand om är:

  • Prövar tillstånd- och bidragsrätt för friskolor
  • Kontrollrättar grundskolans och gymnasiets nationella prov
  • Tar emot anmälningar från elever och lärare, rörande behandling i skola och skolmiljö
  • Tar emot upprättade anmälningar mot legitimerade lärare

Skolinspektion i ett historiskt perspektiv

Tillsyn av skola har funnits ända från de att den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige 1842. Inledningsvis var det kyrkan som såg till att skolans verksamhet levde upp till samtidens uppställda krav och kriterier. 1861 överlämnade kyrkan stafettpinnen till staten, när den statliga folkskoleinspektion bildades. Senare övertog Folkskoleöverstyrelsen ansvaret för översynen och det var först 1958 som Skolöverstyrelsen och de underordnade Länsskolenämnderna övertog detta ansvar.

1991 avskaffades skolöverstyrelsen och ersattes med Skolverket. Det statliga skolverkets främsta uppgift var att upprätta kursplaner och betygskriterier samt stå för nationell granskning, uppföljning och utvärdering. Under perioden 1991-2008 ansvarade skolverket även för tillsynen av den svenska skolan, år 2008 inrättades en ny statlig inspektionsmyndighet nämligen, skolinspektionen.

Länk till skolinspektionens hemsida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *