Division

Utöver funktionen som matematisk operator kan begreppet division även användas i avseende att beskriva en indelning eller avdelning.  Division inom matematiken åsyftar emellertid huvudsakligen en matematiskoperation som innebär delning eller uppdelning av ett eller flera tal.

Det tal som skall delas kallas dividend eller täljare. Det tal som man dividerar med kallas divisor eller nämnare. Resultatet eller det tal man får fram genom räkneoperationen kallas kvot.  Det finns två huvudtyper av division delningsdivision och innehållsdivision. En delningsdivision innebär att ett tal delas upp i ett givet antal lika stora delar. Innehållsdivision innebär att man undersöker hur många gånger en storhet eller ett tal går i en annan storhet/tal.

Divisionstabell – Att behärska division

Divisionsräkning strävar precis som all annan räkning efter att automatiseras i så hög utsträckning som möjligt.

Division är inversen av multiplikation, det vill säga omvänd multiplicering. De grundläggande divisionskombinationerna återfinns därför i multiplikationstabellen och goda kunskaper om denna tabell är en förutsättning för att lära sig behärska division. Därutöver krävs ytterligare kunskaper eftersom inte alla tal

Samtidigt krävs ytterligare kunskaper för

Språk

Att använda ett korrekt språkbruk vid matematiskverksamhet är viktigt. Vid division används följande formuleringar för att uttrycka räkneoperation 15/5.

Delningsdivisioner uttrycks på detta vis:

Hur mycket är 15 dividerat med 5?

Hur mycket är 15 delat med 5?

Innehållsdivisioner kan formuleras på följande sätt:

Hur många gånger går 5 upp i 15?

Hur många gånger ryms 5 i 15?

Vanliga nybörjarstrategier divisionsräkning

Räkna allt – den mest grundläggande metoden för att utföra en division är att räkna varje steg i talserien på följande vis. Hålla koll på antalet enheter med fingrarnas hjälp.

8/4 =                   [1 2 3 4]             [5 6 7 8]
Finger 1             Finger 2             = Totalt antal fingrar 2 => Svar:2

En något mer avancerad strategi är att räkna flera åt gången eller hela grupper.

8/4 =      [4]                                    [8]
Finger 1                          Finger 2             = Totalt antal fingrar 2 => Svar:2

Halveringsstrategin, innebär att man upprepade gånger delar talet i två lika stora delar tills de att talet är fullständigt dividerat.

8/4 =                   [8/2=4]                                           [4/2=2]                                           =Svar: 2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *