Mora sten och mora stenar

Mora stenar kallas några stora stenar som numera förvaras i ett hus 11km sydost om Uppsala utmed gamla Norrteljevägen. Platsen kallas också Mora stenar och ligger i Storåns dalgång, i Lagga socken, ungefär 600 m från gränsen till Danmarks socken. Här gick den forna Långhundraleden, en tidigare vattenväg mellan Uppsala och Östersjön. Sockengränsen mellan Dannmark och Lagga var gräns mellan det forna Tiundaland och Attundaland och här gick tidigare även gränsen mellan Uppsala och Stockholms län.

 Rummet med mora stenar

Mora sten

Under medeltiden valdes Sveriges kungar vid tinget vid Mora stenar. Den nyvalde kungen lyftes efter kungavalet upp på stenen vid Mora ting. Den sista som troligen blev vald till kung vid Mora stenar var Kristian I år 1457. Det påstås att Mora sten därefter har varit försvunnen.

 

Jak hawer thet hört sakt allan min aller (livstid):warder konunger a morasten waldermed alla landa vilia ok lagha,han skal varda goder i sina daghaok faar med folke godha häll (lycka)ok warder miller ok arsäll (årsäll)ok giffwer bondom godhan frid.Then konung torfftom (behövde) wi wel wid.(ur Erikskrönikan – 1300-talets första hälft)
Källa:Erikskrönikan

Jag har hört sägas all min tid:

Om en konung blir vald vid Mora stenenligt alla lands vilja och lag,blir han god i alla sina dagaroch får med folket god lycka,och blir mild och årsälloch ger bonden god frid.Den konungen behövde vi väl.

 

Dokumentstenarna

Mora stenar är ett slags dokumentstenar, som höggs efter kungavalet och placerades på eller invid Mora sten som en påminnelse om kungavalet. I ett litet rosa stenhus vid vägen finns idag åtta stenar. Två av dessa stenar hör med säkerhet ihop med kungaval. De innehåller båda en text på latin. Dessutom finns också en sten som kallas Tre kronor. Den har gått i två delar.

Erik av Pommerns sten

Den ena kungastenen kallas Erik av Pommerns sten. Redan 1434 bad domkapitlet i Uppsala om en avskrift av innehållet på stenen. Texten påminner om unionskungen Erik av Pommern. Kungen valdes i Skara den 11 juni 1396 och hyllades 23 juli samma år på Mora äng. Så här skrev notarius publicus 1434:

En sten, vanligen kallad Mora sten, på vilken nyvalda svenska konungar omedelbart efter valet brukat, sen urminnes tider, upplyftas och hyllas.

Stenen ligger, sägs det också, på jämna slätten. Ovanpå denna hyllningssten låg en mindre sten med denna inskrift:

År 1396 valdes till Sveriges konung på denna plats den frejdade konungen herr Erik…..

 

Karl Knutssons sten

Den andra kungastenen berättar om Karl Knutssons hyllning den 28 juni 1448. Så här lyder texten översatt från latinet:

Herrens år 1448 på 28 dagen i månaden juni eller apostlarna Petrus och Paulus dag, valdes adelsmannen Karl Knutsson, riddare, till nationaliteten svensk, till Sveriges konung.

 

Stenen Tre kronor

Stenen med de tre kungakronorna var en symbol för Sverige före unionstiden med Danmark och Norge. Omkring 1340 började man tillverka svenska mynt som på ena sidan präglades med tre kronor i en ring. Kung Magnus Eriksson ansåg att han blivit kung över tre riken. Redan 1319 hade han som treåring två kronor, den svenska och den norska. Den tredje tillkom 1332. Detta år köpte han Skåne av det ekonomiskt försvagade Danmark för en väldig lösensumma. Skånes tid inom det svenska riket blev kort, men fortfarande påminner den tredje kronan om denna tid.

 

Var finns Mora sten

Det finns flera teorier om var kungavalsstenen, Mora sten, finns idag. En teori går ut på att Mora sten är den plana sten som ligger ute på åkern i Morby 1,5 km sydost om det nuvarande museihuset. Stenen vid Morby är ett jätteblock som ingen kan rubba. Om däremot Mora sten var en mindre sten på ett par hundra kilo kan den lättare ha flyttats. I så fall är det möjligt att Mora sten låg vid den nuvarande förvaringsplatsen för Mora kungsstenar. Kanske forslades den bort från denna plats av krafter som hade intresse av att kungaval på gammalt vis inte kunde genomföras på Mora äng, kanske hamnade den i något husgrund eller t o m slängdes i den närliggande Storån. Hursomhelst har den aldrig med säkerhet återfunnits.

Dokumentstenarna

Anledningen till varför inte dokumentstenarna finns vid stenen i Morby kan vara att vid varje nytt konungaval togs den föregående stenen bort. Endast den sten som berättade om den nuvarande kungen skulle finnas vid eller på Mora sten. Den föregående forslades en bit mot Uppsala och lämnades vid vägen.Att dokumentstenarna placerades vid platsen för det senare tillkomna museibyggnaden kan kanske sammanhänga med att en ängsvaktare bott i närheten. Nära museibyggnaden ligger Ängsvaktartorp och Morängen. Ängsvaktaren skulle bevaka den intillliggande Kungsängen, kungens fodermark. Upplands lagmansbok för 1586 omtalar en Erich engewachatare j Moorengenn.Men stenarna kan ju också ha flyttats efter det att Sten Sture d ä 1464 besegrat Kristian I, som blev den siste kung som valdes vid Mora sten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *