Matematik från början

En sammanfattning av Kap. 4 i boken “Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik“.

Kapitel fyra handlar om att väcka barns intresse för matematik. Genom bl.a. samtal, barnböcker och intervjuer med eleverna tar vi reda på elevernas matematikkunskaper och stimulerar elevernas kunskaper.

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Lpo 94.

Boken tar upp nödvändiga begrepp som behövs för att få viss förståelse för matematik. Begrepp såsom antal och ordningstal mm. Det är viktigt att vi som pedagoger går igenom begreppen då en del begrepp kan betyda olika för läraren och eleven. I vår lärarroll kommer vi att ha samtal med eleverna om olika matematiska termer. Vi kommer beroende på deras takt leda in dem på de rätta termerna. Exempelvis plus – addition och minus – subtraktion.

Ett meningsfullt och rolig sätt att arbeta på är ett utdrag ur boken på s. 153-178 som handlar Petter och hans fyra getter. Kapitlet tar upp om hur vi kan använda barnböcker för att stimulera barns intresse för matematik. Där ges olika uppgifter att genomföra dels i skolan men även i hemmet där föräldrarna blir involverade. Kapitlet ger konkreta exempel på hur vi kan använda Petter och hans fyra getter och det finns flera olika uppgifter att genomföra. En nackdel med att använda Petter och hans fyra getter är att det kan bli utdraget beroende på elevernas kreativa intresse. Som pedagoger är vårt uppdrag att vara lyhörda och lyssna på eleverna. Att anpassa undervisningen och uppgifterna till deras nivåer. Arbetet anpassas till elevernas intresse för ämnet. Arbetssättet med Petter och hans fyra getter hade vi genomfört tematiskt vilket betyder att vi hade arbetat ämnesöverskridande, där matematiken hade blivit synlig i bl.a. no, so undervisningen.

Mål som vi kan koppla ett arbete med Petter och hans fyra getter från kursplanen i matematik är:
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

  • Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.
  • Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen.
  • Kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt
  • Med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.

Syftet med sådan undervisning är för oss som pedagoger att arbeta varierat och att eleverna testar på olika metoder för att nå flera lösningar. Eleverna får arbeta konkret med matematik och även med föräldrarnas förhållningssätt till matematik. Eleverna kan bl.a. plantera solros och mäta hur lång den blir, hur lång tid det tar osv. Föräldrarna blir involverade och delaktiga i elevernas matematiska framsteg, då eleverna ser föräldrarnas användning av matematik och sin egen och ser skillnaderna/likheterna dem emellan. Diskussioner och samtal mellan föräldrar-elev-lärare är för oss som pedagoger viktigt för att ha en samverkan mellan skola och hem samt skapa en förståelse för skolans uppdrag.

One comment on “Matematik från början

  1. Amanda

    En jättebra text med mycket information. Och den var mycket intressant att läsa, måste jag säga. men ni kan väl uppdatera denna text med lite mattekluringar som man kan få lösa själv. Jag måste nämligen få minst ett e i matte. och jag gör det för att jag måste höja mitt betyg i matte och hålla det på n godkänd nivå resten av min skolgång.Men jag tycker inte att matte är kul.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *